Strona główna RPO 2014-2020 Projekt „Edukacja dorosłych”

Projekt „Edukacja dorosłych”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.

Brak postów do wyświetlenia