Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 6 na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie...

Oni otrzymają dofinansowanie do organizowanych imprez kulturalnych i sportowych!

Na dzisiejszym posiedzeniu, Zarząd Powiatu Świeckiego podjął Uchwałę w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2022...

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 6 i 7 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 6 w zakresie...

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020...

Otwarty konkurs ofert nr 6 na realizację zadania w zakresie działalności...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski...

Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej. Termin naboru W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja prowadzi...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 1 Nazwa...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...