Obowiązki ustawowe dla stowarzyszeń – ważne!

Kontrola stowarzyszeń Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji Szanowni Państwo, ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Inicjuj z FIO 3.0

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub...
Herb Powiatu Świeckiego

Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia...

1. Adresaci konkursu Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla NGO!

Informujemy, że w kwietniu 2021 r. znowelizowana została ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.). Największą zmianą z punktu...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 6 na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie...