Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Sedici

4209

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Sedici  nr rej. CSW MG22

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
  Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9,  86-100 Świecie
 1. Opis przedmiotu sprzedaży:
  Rodzaj pojazdu: samochód osobowy, nadwozie minivan 5 drzwiowy,
  Marka i model: Fiat Sedici 1,9 JTDM-jet DPF MR 06
  Wersja: Dynamic Plus
  Rok produkcji: 2007
  Nr rejestracyjny: CSW MG22
  Nr nadwozia: TSMFYB1S00178682
  Przebieg: 178918 km
  Pojemność silnika: 1910m3
  Moc silnika: 120 KM
  Rodzaj paliwa: olej napędowy
  Kolor: Sabbia Impeccabile z efektem metalicznym

Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
Ocena techniczna samochodu wykonana przez rzeczoznawcę załączona została do ogłoszenia.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 07.02.2023 r.  o godz. 12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Gen. Józefa Hallera 9  w sali konferencyjnej nr 201 ( I piętro).
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Starostwo Powiatowe w Świeciu, przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w dniach: od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.  w godzinach  8:00-12:00  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z Panią Lucyną Gosieniecką   nr tel. 52 56 83 161.
 3. Cena wywoławcza:
  Cena wywoławcza samochodu marki Fiat Sedici wynosi 4 400,00 zł brutto ( słownie:  cztery tysiące czterysta zł).
 4. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 440,00 zł,
  2. wadium należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Świeciu nr: 15 1020 1811 0000 0502 0269 3844   z adnotacją : „Wadium w przetargu pisemnym ofertowym dotyczącym sprzedaży samochodu marki Fiat Sedici”,
  3. wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znajdowały się na rachunku Starostwa Powiatowego w Świeciu przed otwarciem oferty, tj. do dnia 07.02.2023 r. do godz. 12:00 pod rygorem uznania, że warunek wniesienia wadium przez oferenta nie został spełniony, co spowoduje odrzucenie oferty,
  4. wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie będzie sprawdzone podczas rozpoczęcia przetargu,
  5. wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
  6. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
  7. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
  Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona wg wzoru, który jest załącznikiem do Regulaminu postępowania w formie pisemnej i zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
  2. nr PESEL/NIP/KRS,
  3. oferowaną cenę nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  5. dowód wniesienia wadium ( może być kserokopia),
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  7. podpis oferenta.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
  Oferty w formie papierowej w zaklejonej kopercie z napisem „ Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki Fiat Sedici nr rej. CSW MG22” należy składać do dnia  06.02.2023 r. do godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, sekretariat pokój nr 316 (II piętro).
 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i niezawierania umowy bez podania przyczyny.
 1. Inne informacje oraz wymagania:
  1. przetarg ofertowy może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta,
  2. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Cena nabycia nie może być niższa od ceny wywoławczej,
  3. w przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało te samą najwyższą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej. Komisja przetargowa poinformuje oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.

Starosta Świecki
/-/ Barbara Studzińska

Wynik przeprowadzonego postępowania

W dniu 07.02.2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Gen. Józefa Hallera 9, Komisja przetargowa w składzie :

Jolanta Wieczorek – przewodnicząca
Józef Gawrych – członek
Lucyna Gosieniecka – członek
przeprowadziła przetarg pisemny ofertowy poprzez otwarcie ofert które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Świeciu na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Sedici nr rej. CSW MG22. Termin wpływania ofert ustalony został na dzień 06.02.2023 r. do godz. 13:00. Cena wywoławcza sprzedawanego samochodu wynosiła 4 400,00 zł brutto .

Do dnia 06.02.2023 r. do godz. 13:00 wpłynęły 24 oferty
spełniające wszystkie warunki 21 ofert
odrzucone – 3 oferty
Najwyższa zaoferowana cena brutto – 10 150,00 zł

Załączniki