Światowy Dzień Zespołu Downa

474

Z zespołem Dow­na rodzi się śred­nio 1 na 1000 noworod­ków. Jest on wynikiem mutacji gene­ty­cznej, pole­ga­jącej na obec­noś­ci dodatkowego chro­mo­so­mu 21 – zjawisko to nazy­wa się powszech­nie tri­somią. Zakres objawów towarzyszą­cych ZD jest bard­zo sze­ro­ki.

Nie da się chy­ba znaleźć dwóch iden­ty­cznych przy­pad­ków zespołu Dow­na. Każde dziecko z tym zespołem jest inne, zarówno pod wzglę­dem osobowoś­ci, tem­pera­men­tu, jak i sprawnoś­ci intelek­tu­al­nej czy fizy­cznej. Część z nich bywa rados­na i zawsze uśmiech­nię­ta, część złośli­wa i upar­ta. Niek­tóre są ruch­li­we oraz głośne, inne ciche i całkiem spoko­jne. Tak jak wszystkie inne dzieci! Maluchy te mają takie same oczeki­wa­nia jak ich zdrowi koledzy. Tak samo potrze­bu­ją akcep­tacji i miłoś­ci od blis­kich, tak samo odczuwa­ją smutek, gdy zostaną odrzu­cone.

Podejmij z nami #SkarpetkoweWyzwanie, które wiąże się z obchodami Światowego Dnia Zespołu Downa. Dzisiaj, na znak uznania dla ludzkiej unikalności, zakładamy dwie różne skarpetki. Wyzwanie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą okazać solidarność i wsparcie dla osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Zauważajmy! Indywidualność ludzka czyni ten świat pięknym, bardziej kolorowym, interesującym i inspirującym.
Jeśli jednak skarpetki to dla was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie to granatowy i czerwony.